Till att börja med har regeringen sänkt arbetsgivaravgiften från 31,42% till 10,21% som är ålderspensionsavgiften för löner upp till 25 000 från och med 1 mars 2020 till och med 30 juni 2020. Löner över 25 000 är som vanligt 31,42% arbetsgivaravgift. Det är en sänkning med 5 302:-.

Exempel på en lön på 50 000:- som i normalfallet kostar 15 710:- i arbetsgivaravgifter komme under mars, april, maj och juni kosta enbart 10 408:-. Detta gäller upp till 30 anställda.

Här är några länkar för källkritik:

Tillfälligt sänkta socialavgifter med anledning av coronaviruset
Den 3 april antog riksdagen regeringens förslag om en tidsbegränsad nedsättning av socialavgifterna. Det innebär att arbetsgivar­avgifterna sänks...
Nedsättning av socialavgifter pga coronaviruset
Riksdagen har pga coronaviruset tagit beslut om tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter.

Det kan vara intressant att veta vad arbetsgivaravgiften består av. Det är ett antal poster som är ren försäkring och de två största posterna är ålderspensionsavgiften som vi pratade om nyss på 10,21% och "Allmän löneavgift" på 11,62% längst ner i tabellen. Det är en förtäckt inkomstskatt som borde ligga på arbetstagaren som arbetstagaren inte får absolut någonting för.

Ålderspensionsavgift 10,21%
Efterlevandepensionsavgift 0,60%
Sjukförsäkringsavgift 3,55%
Arbetsskadeavgift 0,20%
Föräldraförsäkringsavgift 2,60%
Arbetsmarknadsavgift 2,64%
Allmän löneavgift 11,62% <-
Summa 31,42%

Sjuklön under Covid-19
Om man känner sig minsta sjuk så skall man stanna hemma. Staten betalar via Försäkringskassan ett schablonbelopp på 700:- före skatt för karensavdraget samt bekostar bolagets sjuklönekostnader (dag 2 tom 14) under hela april och maj utan maxbelopp.

Åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av nya coronaviruset
Åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av nya coronaviruset. Det gäller slopat karensavdrag (karensdag), slopat krav på läkarintyg och sjuklö...

Första utbetalningen av sjuklöner kommer att ske 12 maj 2020 enligt Försäkringkassan:

https://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/ersattningar-och-bidrag/ersattningar-for-hoga-sjuklonekostnader

Normalt finns ett maxbelopp på 250 000:- per bolag och år och beräknas baserat på bolagets lönekostnader enligt nedan.

  • 0,5 procent av den totala lönekostnaden om den uppgår till högst 3 miljoner kronor årligen.
  • 0,9 procent av den totala lönekostnaden om den överstiger 3 men inte 6 miljoner kronor årligen.
  • 1,2 procent av den totala lönekostnaden om den överstiger 6 men inte 12 miljoner kronor årligen.
  • 1,3 procent av den totala lönekostnaden om den överstiger 12 men inte 20 miljoner kronor årligen.
  • 1,5 procent av den totala lönekostnaden om den överstiger 20 miljoner kronor årligen.

För ett litet konsultbolag med löner på 1MSEK per är så får man tillbaka sjuklönekostnader över 5 000:-, så om det kan räcka att du är sjuk i 3 dagar (1 karensdag och 2 dagar á 3 077:-) så får ditt bolag tillbaka 1 154:-. Jag har räknar med 1 000 000:- / 52 veckor / 5 dagar som blir 3 846:- och 80% av 3 846:- är 3077. Tänk på att sjuklönen måste vara minst 80% men det finns inget som hindrar dig ifrån att betala ut 90% som många kollektivavtal gör. Mer än 90% så riskerar den anställde att få avdrag ifrån Försäkringkassan. I ovan exempel är 90% av lönen lika med 3 461:- och vid 3 dagars sjukdom får du 1 922:- tillbaka (6 922 - 5 000)

Sjuklön kan betalas även ut under dag 15-90 med 10% av lönen upp till 31 533:- (8 pbb/12) där 8 prisbasbelopp är 378 400. Upp till 80% av lönen upp till 31 533:- täcks av sjukpenningen och många kollektivavtal ger upp 90 % av lönen även över denna gräns. Samma sak gäller aktiebolag som har kollektivavtalsnära villkor som gäller alla anställda. Du kan alltså betala sjuklön på 90% för all lön över 31 533:-

Med en årslön på 1 000 000:- eller en månadslön på 83 333:- och en person som är sjukskriven från och med 1 april till och med 30 april.

Ålderspensionsavgift dag 1 dag 2-14 dag 15-21 dag 22-30
Karens (shablonbelopp) 700:-
Sjuklön 90% (3 461:- per arbetsdag) 31 149:- (9 dgr)
Sjuklön 10% (upp till 31 533:-, 145,54:- per arbetsdag) 728:- (5dgr) 1 019:- (7dgr)
Sjuklön 90% (över 31 533:-, 2 152:- per arbetsdag) 10 760:- (5dgr) 15 064:- (7dgr)
Sjukpenning 80% (upp till 31 533:-, 1 455:- per arbetsdag) 7 275 (5dgr) 10 185:- (7dgr)

Och så här fördelas kostnaderna:

dag 1 dag 2-14 dag 15-21 dag 22-30 Totalt
Försäkringskassan 700:- 7 275:- 10 185:- 18 160
Arbetsgivare 31 149:- 11 488:- 16 083 58 720

Notera att totaltsumman blir 76 880 och inte 83 333:- eftersom April är en kort månad. Enligt de nya reglerna för sjuklön pga av Corona så får arbetsgivaren tillbaka 58 720:- + arbetsgivaravgifter som man har deklararerat för sjuklönen. Notera att sjukintyg inte krävs till och med dag 21 och det är oklart om försäkringskassan betalar ut sjukpenning för dag 15-21 eller om arbetsgivaren betalar sjuklön.


Korttidsarbete eller Korttidspermitering
Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete
Förordning (2020:208) om stöd vid korttidsarbete
Och från och med 16 mars 2020 så kan man även korttidspermitera personal där Staten täcker upp till 60% av lönekostnaderna enligt följande tabell:

Nivå Arbetstids­minskning Löne-minskning Arbets-givare Staten Arbetsgivarens minskade lönekostnad
1 20 4% 1% 15% 19 %
2 40 6% 4% 30% 36 %
3 60 7,5% 7,5% 45% 53 %
4* 80 12% 8% 60% 72%

Det finns ett lönetak på 44 000:-/månaden samt att personen måste varit anställd i minst 3 månader och detta gäller från och med 16 mars. Minskningen av arbetstid till 80% kommer träda i kraft 1 juni 2020 och gälla för maj, juni och juli. Man kan få stöd i 6 månader och därefter förlängas med ytterligare 3 månader och företag får inte vara på obestånd (hälften av aktiekapitalet förbrukat).

Ett räkneexempel för en lön på 60 000:- i månaden. Normalt uppgår kostnaden till 78 852:- (60000*1,3142) men vid minskning av arbetstid med 60% (nivå 3) så minskas lönen med 7,5% för den anställde. Tillväxtverket hävdar att det gäller 7,5% av 44 000:- och Almega och Ledarna hävdar att det måste rimligen gälla hela lönen.

På ett annat ställe säger Tillväxtverket att för löner över 44 000:- så är det upp till var och en att förhandla:

Om vi antar det senaste så sänks lönen med 4 500:- till 55 500:- och stödet är 60% av 44 000 som är 26 400:- för att "Maggan" skall få till sin ekvation så har man införts en procentsats som motsvarar 75% av lönekostnaderna gånger 1,3142 = 98,565 procent och man kallar det för "Stödandel". Stödandelen att vara 98,6 procent och 26 400 * 0,986 blir 26 030.

26 030:- är alltså maxbeloppet man kan få i stöd på nivå 3. Nivå 4 kommer under maj, juni och juli. Vi har nu en bruttolön på 55 550 gånger 1,3142 dvs en lönekostnad på 72 938:- samt ett bidrag på 26 030 och därmed en kostnad på 46 908:-. Det är en minskning med 31 944:- (78 852 - 46 908), det vill säga en minskning med 40,5% - det är inte direkt 75% eller "tre fjärdedelar" som man har skrivit. Å andra sidan 26 030:- växer inte på träd.

Korttidspermittering
Den 2 april röstade riksdagen ja till regeringens förslag om ett system för korttidspermittering. Den nya lagen träder i kraft den 7 april, men...

Och Tillväxtverket har en bra informationssida här:

Frågor och svar om korttids­arbete­­
Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.

Lagtext:

Förordning (2020:208) om stöd vid korttidsarbete Svensk författningssamling 2020:2020:208 - Riksdagen
Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.
Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete Svensk författningssamling 2013:2013:948 t.o.m. SFS 2020:207 - Riksdagen
Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

Omställningsskydd
Det är till för företag som har mer än 250 000:- i omsättning de senaste bokslutet och som har tappat mer än 30% av sin omsättning under mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019 och gäller för bolagets fasta kostnader, det vill säga inte lönekostnader som redan täcks dels av högkostnadsskyddet för sjuklöner samt av korttidspermiteringen. Maxbeloppet är 150 000 000 per bolag.

Bra information ifrån Skatteverket:

Corona – information för företag, föreningar och offentliga aktörer | Skatteverket
Här har vi samlat information från Skatteverket som är viktig för dig som företagare, förening eller offentlig aktör att känna till i samband med corona.

Exempelvis framgår att man kan både korttidspermitera personal och få sänkt arbetsgivaravgift.


Anstånd till Skatteverket
Man kan begära anstånd med att betala moms, skatt och arbetsgivaravgifter till en kostnadsränta (1,25 % per år) + anståndsavgift på 0,3% per månad (3,6% per år). Det finns inget maxbelopp och det är högst 3 redovisningsperioder som man kan beviljas anstånd för. Totalkostnaden är 4,85% ej avdragsgill räntekostnad motsvarande 6,17% ränta (4,85%/0,786) där 0,786 (1-bolagskatt på 21,4%). Anståndet är nog den minst lyckade åtgärd - jag kan knappast se att det blir en rusning efter anstånd.

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2020.4/382989.html#h-Hur-mycket-kostar-ett-anstand

På det stora hela, så tycker jag att Staten har lyckats väl med sitt åtgärdspaket och det här är det bästa Magdalena Andersson har gjort - tyvärr förmodligen också det enda bra hon har gjort.


CSN Fribelopp 2020
CSN slopar fribeloppet för 2020 för samtliga studenter med anledning av Corona. Klumpigt nog formulerades de första utkasten till att antyda att de gäller vårdstudenter, men så är inte fallet utan det gäller alla studenter.

Fribeloppet inom studiemedlen tas bort under 2020 på grund av corona
Regeringen har meddelat att fribeloppet tas bort under 2020 för alla som studerar med studiemedel. Syftet är att underlätta för de studerande som nu går in och arbetar inom vården, samt att underlätta för de som blivit arbetslösa och nu vill börja studera.